Ledarskapsprofil

Verktyg för framgångsrik ledarskapsutveckling LedarskapsProfilen™ jämför ledarens och medarbetarnas uppfattning om ledarskapet.

Vi hjälper Er att hitta balansen i avdelningen eller hittar den effektivitet i person som Ni vill skall utveckla en produkt. Helt enkelt hur långt tar ledarskapet oss på resan.

I LedarskapsProfilen™ får ledaren möjlighet att skatta sin förmåga och sina möjligheter att utöva ett framgångsrikt ledarskap. LedarskapProfilen™ visar på
ledarens starka och svaga sidor i ledarskapet. Den belyser bl a ledarens förmåga att leda och skapa vinnande team. LedarskapsProfilen™ kan med framgång
användas i ledarskapsprogram för att öka förståelsen för hur olika ledarstilar samverkar och passar i den aktuella företagskulturen. Den ger underlag för ehovsanpassad ledarskapsutveckling på olika nivåer i organisationen. LedarskapsProfilen™ genomförs alltid tillsammans med medarbetargruppen. Det ger möjlighet för medarbetarna att få framföra sina synpunkter på sin ledares olika kompetenser i ledarskapet. Medarbetargruppens resultat läggs samman och jämförs sedan med ledarens uppfattning om sig själv som ledare genom dubbla grafiska profiler. Härigenom ser man tydligt likheter och olikheter i edömningen av ledarskapet och vad som bör utvecklas. LedarskapsProfilen™ ger ett bra underlag för en dialog med medarbetarna kring det egna ledarskapet men skapar också möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor.