Verksamhetsprofil

Analys för ökad effektivitet och lönsamhet VerksamhetsProfilen™ ger underlag för adekvata handlingsplaner och åtgärder.
.
Våra organisationskonsulter hjälper Er att hitta den inriktning och verksamhetsstyrning som är fastslagen. Till hjälp för detta behöver företaget dela med sig av sina mål och strategier som skall spegla medarbetarnas uppfattning.

.
Företag och organisationer får ett brett underlag för förändrings- och utvecklingsarbete genom VerksamhetsProfilen™. Profilen har hög validitet och eliabilitet. Det gör att verktyget med säkerhet kan användas i återkommande uppföljningsarbete och i utvecklingsprocesser som genomförs varje eller vartannat år. Genom VerksamhetsProfilen™ erhålls en strukturerad nulägesanalys som gerunderlag för adekvata handlingsplaner och åtgärder. VerksamhetsProfilen™ redovisar HAPindex, den hälsosamma arbetsplatsen. HAP-index visar signifikant på samspeletmellan faktorer i den psykosociala
arbetsmiljön och upplevd fysisk och psykisk hälsa samt ett antal stressreaktioner. VerksamhetsProfilen™ ger en samlad bild av fyra viktiga områden som samverkar för att skapa det lönsamma företaget där personalen också mår bra. Det gäller arbetsmiljö, effektivitet, kvalitetsarbete samt välbefinnande hos
de anställda. VerksamhetsProfilen™ genomförs anonymt och resultaten presenteras endast på gruppnivå samt totalt för hela organisationen.