Stressprofil

.
Verktyg för att minska arbets- och livsstress StressProfilen® är ett pedagogisk utformat verktyg som är vetenskapligt förankrat inom svensk och internationell stressforskning.

Med stressprofilen hjälper vi individ och företag vid olika psykosociala bitar. Den viktiigaste delen i utveckling hos företag är att hitta de delar som personeln upplever som stressande för att kunna förebygga och bli mer effektiv på avdelningsnivå eller företagsnivå. Processen hjälper även på individnivå om företaget har en handlingsplan kring sjukfrånvaro.

.

StressProfilen® visar på individens starka sidor men också på utvecklingsområden. Genom att varje medarbetare får ta del av sin egen StressProfil® skapas möjligheter till individuella handlingsplaner. Dessa blir ett värdefullt underlag för personlig utveckling och för minskad stress. StressProfilen® har hög validitet och reliabilitet. I StressProfilen® finns ett antal sammanfattande index som visar på utmattningsprocess, buffert mot stress och återhämtning. I StressProfilen® på gruppnivå redovisas HAP-index – Den Hälsosamma Arbetsplatsen. Genom HAP-index följer man hur upplevd fysisk- och psykisk hälsa samt de stressreaktioner som redovisas i Stress- Profilen® signifikant samspelar med faktorer i den psykosociala arbetsmiljön. StressProfilen® identifierar och analyserar den aktuella situationen hos grupper och företag. Detta ger underlag för handlingsplaner på både grupp- och organisationsnivå. Vid en uppföljning är det enkelt att genom grafisk jämförelse se att insatta åtgärder gett önskat resultat. Verktyg för att minska arbets- och livsstress
StressProfilen® är ett pedagogisk utformat verktyg som är vetenskapligt förankrat inom svensk och internationell stressforskning.